ОБЯВА

ОБЯВА

10.06.2020г.

Файл

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ДГ „Слънце“ – Луковит кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“. Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Основна цел на процедурата е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното образование в малките населени места на територията на МИГ Луковит- Роман. В резултат на реализирания проект ще осигурим условия за ранно интегриране в образователната система на деца от маргинализирани групи в малките населени места и трудно достъпните райони, условия за достъп до качествено образование, запазването и развитието на културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи. В тази връзка ДГ „Слънце“ обявява процедура за избор на партньори, които биха желали да участват в изпълнението на проекта. Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на предложения за включване в проекта – дейности, които да реализират в институциите си. Допустимите дейности трябва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми. Предложенията следва да бъдат в следните типове дейности: 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи) 2. Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца отмаргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) – описана в Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман. Дейностите трябва да са и в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, на план за действие за нейното изпълнение на община Луковит и стратегията по подхода ВОМР на МИГ Луковит-Роман. Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по настоящата процедура са: • Община Луковит и Община Роман; • Детските градини на територията на МИГ Луковит-Роман; • Училища с подготвителни групи на територията на МИГ Луковит-Роман; • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ Луковит-Роман най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (т.е. преди 31.08.2017 г.). ВАЖНО! Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Луковит-Роман и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия. В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер. Критерии за подбор: - Опит в работата с уязвими групи - Брой предложения за дейности според допустимите типове дейности Предимство ще се дава на кандидати с опит в дейности по ранно интегриране в образователната система на деца от маргинализирани групи в малките населени места Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички институции, представили своите кандидатури. Краен срок за подаване на предложения: 23.06.2020г., ДГ „Слънце“ е-мейл: cdg_slunce_lukovit@abv.bg

10.06.2020

Файл

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ДГ „Слънце“ – Луковит кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“. Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Основна цел на процедурата е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното образование в малките населени места на територията на МИГ Луковит- Роман. В резултат на реализирания проект ще осигурим условия за ранно интегриране в образователната система на деца от маргинализирани групи в малките населени места и трудно достъпните райони, условия за достъп до качествено образование, запазването и развитието на културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи. В тази връзка ДГ „Слънце“ обявява процедура за избор на партньори, които биха желали да участват в изпълнението на проекта. Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на предложения за включване в проекта – дейности, които да реализират в институциите си. Допустимите дейности трябва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми. Предложенията следва да бъдат в следните типове дейности: 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи) 2. Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца отмаргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) – описана в Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман. Дейностите трябва да са и в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, на план за действие за нейното изпълнение на община Луковит и стратегията по подхода ВОМР на МИГ Луковит-Роман. Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по настоящата процедура са: • Община Луковит и Община Роман; • Детските градини на територията на МИГ Луковит-Роман; • Училища с подготвителни групи на територията на МИГ Луковит-Роман; • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ Луковит-Роман най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (т.е. преди 31.08.2017 г.). ВАЖНО! Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Луковит-Роман и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия. В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер. Критерии за подбор: - Опит в работата с уязвими групи - Брой предложения за дейности според допустимите типове дейности Предимство ще се дава на кандидати с опит в дейности по ранно интегриране в образователната система на деца от маргинализирани групи в малките населени места Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички институции, представили своите кандидатури. Краен срок за подаване на предложения: 23.06.2020г., ДГ „Слънце“ е-мейл: cdg_slunce_lukovit@abv.bg

10.06.2020