Стратегия на ДГ "Слънце"2020-2024г.

Стратегия на ДГ "Слънце"2020-2024г.

ДЕТСКА ГРАДИНА “СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛУКОВИТ, УЛ.  "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №43
               С  ИЗНЕСЕНА ГРУПА В С.ТОДОРИЧЕНЕ, ТЕЛ: 0893319975

 

 

Утвърждавам:
Директор /Анахид Михайлова/

Заповед № 35/ 07.01.2020г.

СТРАТЕГИЯ НА ДГ ”СЛЪНЦЕ”

2020-2024г.

УВОД


     Предучилищното образование, като част от организираната социално-педагогическа система, е необходимо да отговори на новите изисквания, пред които е поставено обществото ни. В единодействие със семейството трябва да се полагат основите на цялостното развитие на личността, като се изгражда от рай-ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява на собствен избор на критично мислене и се осигури приемственост в подготовката за училище, гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всяко дете.
    Усилията на педагозите трябва да бъдат насочвани към собствен избор на подходи, ориентирани към развитието на детето, осигуряващи поставянето му в център на образователно-възпитателния процес, водещ до утвърждаване на детската значимост и достойноство.
    В бързо променящият се свят образованието е призвано да запази традициите и да се обогатява с нови тенденции и подходи, с оглед на въвеждане на европейското измерение в ученето. С оглед създаване на условия за въвеждане на нови подходи, с цел прилагането на иновативни форми в работата на педагогическия екип, усвояване на умения за възпитание на децата в дух на толерантност и уважение не само към себе си и своята култура , но и към националната култура и ценности, от директора се изисква да разшири  правата и отговорностите на участниците в този процес – учители, родители, широка общественост.
    С участието на повече хора и взаймодействието с различни институции и заедно с разширяването на техните права в образователната и възпитателна дейност се индикира пътят на съвременното управление на детската градина.
    Родителите са важна част от живота на детето и като такива е необходимо  да са запознати с дейността на детската градина. При тях е нужно да се спазват принципи като уважение, доброжелателност, лична значимост и индивидуално отношение, добронамереност и дискретност.

 

 

 СОЦИАЛНА И ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДГ „СЛЪНЦЕ” гр. ЛУКОВИТ

 

    Демографската обстановка в България е специфична.  За страната ни са характерни най-ниската раждаемост и най-високата смъртност в Европа. В България се наблюдава двоен модел на възпроизводство. От една страна по-голяма част от населението има ниска раждаемост, която е крайно недостатъчна за неговото възпроизводство. От друга страна изпадналите в социална изолация слоеве, съставляващи 25% от неговия брой, дават около 70% от общия прираст. Това води до задълбочаване на проблемите на това население и в никакъв случай не съдейства за решаването им.
    Процесът на интеграция чрез образование и възпитание дава възможност на децата от различни етнически групи да получат необходимата подготовка, гарантираща им пълноценно участие и реализация във всички сфери на живота.                  Осигуряването на качествено и широкодостъпно възпитание и образование на всички деца в Република България е държавна задача, за осъществяването на която се обединяват усилията на Община, училища, детски градини, институции, родители.
   Демографската характеристика в Община Луковит не се различава от общата за страната. В квартал „Изток”, който е в близост  до детска градина „Слънце”, живеят около 4500 души от ромски произход. По-голямата част от населенито в този квартал живеят в тежки битови условия, безработни са и неграмотни, което  обуславя недостатъчната мотивация на родителите от малцинствен произход за обучение на техните деца.
    Сградата на ДГ „Слънце” е  построена и предназначена за детска  градина. На два етажа са обособени помещения за четири групи, състоящи се от занималня-спалня, кухненски блок, санитарен възел, съблекалня, методичен  кабинет, здравен кабинет, стая за почивка, стая на домакин и котелно помещение.
   Сградата е с два входа, като единият от тях  е с предназначение прием на деца и установен пропускателен режим на родители, съобразен със здравни и хигиенни изисквания. В момента общият брой на децата, които посещават детска градина, е 117 деца.
   Дворът на детската градина e разделен на 4 игрови площадки, които са оборудвани с уреди и пособия за игра.
   Помещенията на изнесената група в село Тодоричене са занималня, санитарен възел, спално помещение, кухненски блок.


                                  ВИЗИЯ И МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

         Любимо място на децата с пространство за игри,  познание,   място  за сътрудничество за семействата и персонала на детската градина. Запазване и насърчаване на детската  индивидуалност към самоизява. Трайно сътрудничество с родителите, изграждане на положително отношение към образованието и у родителите на децата от ромски произход. /Добре мотивираните родители не създават проблеми, за това децата им да посещават детска градина и да се обучават/. Обхват и интегриране на всички деца, подлежащи на задължително обучение в ДГ ”Слънце”. У децата ще се формират определени умения и навици за адаптиране към новата за тях и променяща се среда и към ученето – равен старт за учене на всички деца.
   
 Хуманно-демократичните традиции на образователната ни политика са  всяко дете да има шанс за равен старт за възпитание и  обучение.

Като имам предвид:
•    Развитието на демократичното образование и възпитание, ориентирано към детето, и неговата индивидуалност;
•    Особеностите в развитието на обществото, в което то живее и се реализира;
•    Етническият характер на населението /наличието на етнически групи и подгрупови деления/;
•    Недостатъчната степен на владеене на част от децата от етнически произход на българския език;
•    Деца билингви;
•    Реалностите относно демографската обстановка – намаляване броя на децата;


                                           ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНАТА МИСИЯ:

Непривилегировано обучение и възпитание,  основаващо се на Държавните образователни изисквания, създаващо условия за нормално физическо и психическо развитие на децата, формиращо морално чисти и ителигентни личности, имащи положителна нагласа за училище. Обединяване усилията на учители, персонал, родители, общественост за усъвършенстване на условията в детската градина и психическото и физическо развитие на децата. Осигуряване на готовността има за училище, съобразени с:
- правото и личното достойнство на всяко дете;
- защита и грижа за здравето им;
- съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към изява.
Основната ориентация на мисията е към способностите и уменията за взаимодействие и ориентиране в междуетническата среда. Мисията на детската градина е конкретизация за мястото и като учебна институция, както в общия контекст на развитието на социално-икономическия и духовен живот в града, така и в жизнения път на всяко подрастващо дете от тях. Мисията е своебразно снемане  на водещите ценности на възпитанието, съотнесени към позитивните традиции на българското обучение, а също и вътрешните потребности на педагогическият колектив, подкрепящ свободата на поднасянето на знания, уважаваща индивидуалността, междукултурните различия, търсеща переспективните възможности за всестранното развитие на децата.

 

 

                                                              ЦЕЛ

    Стратегическо управление, насочено към създаване на възможност – всяко дете да развива максимално своите способности, подготовката му за училищно обучение, изграждане на система от ценности и формиране на определени умения и навици за адаптиране към средата и ученето.
Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.
   Насочване на усилията към мотивация на родителите живеещи в кв. ” Изток”, да се включат в дейността на детската градина.


                                
                                             ПРИОРИТЕТИ И ПОДЦЕЛИ

    Изпълнението на Мисията и постигането на Целта изискват мобилизиране на усилията на педагогическият колектив за възможно най-ефективното осъществяване на основните педагогически и ръководни дейности.                                         
    Дефинирането на желано и необходимо целево, резултативно управление в описаната й роля, изисква действително обезпечаване на някои концептуални акцента:
1. Съответствие с Държавните образователни изисквания.
2. Единство на обучение и възпитание.
3. Разгръщане и усъвършенстване на педагогическите техники.
4. Управление – децентрализирано, водещо към иновации.
     Превръщането им в определящи характеристики на цялостната педагогическа дейност, означава смислово обединяване на всички аспекти от всекидневния живот на градината по посока на следните приоритети:
а.  Ясно и категорично извеждане на преден план на качеството на обучение и възпитание при педагогическото взаимодействие и управлението;
б.  Стимулиране на положително отношение у децата към училището, активиране на творческия потенциал на децата за постигане на оптимални резултати;
в.  Образованието и възпитанието в междуетническата среда да се прилага чрез внедряването на гъвкави педагогически технологии в атмосфера на диалог и сътрудничество – учител-обучаващ-родител;
г.  Гражданско образование и възпитание.
   Новите условия изискват възпитателната работа в ДГ “Слънце” да формира ценностни нагласи, изграждащи детето като гражданин в демократично общество и в личен план. Възпитателните въздействия да осигурят изявата на индивидуалните способности на детето, неговото достойнство и толерантност към другите деца.
                                                                  
     Особено внимание отделям на главната движеща сила и център - децата в ДГ “Слънце”, заобикалящата ги среда, в която живеят, с културната и верска принадлежност, с техните интереси и взаимоотношения, знанията и уменията, които трябва да натрупват и овладяват в един от най-важните етапи от личностното си развитие.  
     В този аспект родителите са също много важна част от възпитателно-образователният процес. Мотивацията на родителите за взаимодействие и сътрудничество може  да се изрази в няколко насоки:
•    да опознаят по-добре детето си в неговата нова социална среда - детска градина и отношението на персонала към него;
•    да могат да отговарят на неудобни въпроси на децата;
•    да общуват свободно с учители;
•    да отделят време и внимание на децата си;
•    да се запознаят добре с възпитателно-образователния процес в детската градина;
•    да изпитат удовлетворение от прекараното време с децата си в нетрадиционни форми;
•    да бъдат полезни на себe си и децата си.

От тези предпоставки мога да индентифицирам и следните подцели:
1. Ориентиране позицията на учителите към прилагане на гъвкави педагогически методи, планиране на учебно-възпитателната работа и усъвършенстване на педагогическите техники.
2. Подобряване на възпитателната среда и привеждането и в съответствие за пълноценна реализация на педагогическото взаимодействие между дете – възрастен.
3. Създаване на естествена среда, осигуряваща активно участие на децата в учебния процес, пълноценно да реализират своите възможности и положителна нагласа за училище.
4. Обхващане, интеграция и съхраняване на етнокултурната индентичност на децата от етническите малцинства и социално слабите семейства, чрез възпитание и обучение.
5.  Детската градина -  предпоставка за успешна социализация на децата от етническите малцинства /и децата билингви/. Регулираща и управляваща прехода от семеен към български език, овладяването му, като основа за опознаването на света.
6.  Съхраняване и обогатяване на материалната и дидактичната база на детската градина за нормалното протичане на педагогическото взаимодействие.
7. Приобщаване на родителите, обществеността към проблемите и дейността на детската градина.
8. Регистриране на настоятелство към детската градина, с цел включване с активна позиция на родители в живота на децата в детската градина.

Мисията и целите мога да постигна като се ръководя от конкретни принципи и задачи:


                                                         ПРИНЦИПИ                          
 
1. Научност - дейността в детската градина да бъде научно обоснована, съобразена с Държавните образователни  изисквания.
2. Отговорност - персонална отговорност на всеки член от колектива за опазване здравето и живота на децата.                          
3. Демократичност и хуманизъм – принципи актуални както за учебно-възпитателната работа така и за управлението.     
4. Актуалност - адаптация в условията на бързо променящата се среда на педагогическото взаимодействие и управлението.
5. Толерантност - зачитане и уважение на достойнството на детето, както и на всеки член от колектива.
6. Равнопоставеност - равен статут за учене на всички деца, без привилегии, основани на етнически и социален произход.


                               ЗАДАЧИ

1. Осигуряване на условия за педагогическа работа с деца подлежащи на училищно обучение.
2. Осъзнаване необходимостта за полагане на специални грижи за овладяване на българският език от всички деца в детската градина, подпомагане адаптирането на децата, чиито майчин език не е български.
3. Педагогическият колектив при ДГ “Слънце”  полага специални усилия за изграждане на положително отношение към образованието и у родителите на децата /за част от които образованието не е ценност/.         
4. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
5. Интегриране на децата със специални образователни потребности.
6. Активизиране работата на родителската общност - организиране на Ден на   отворените врати в детската градина, през който родителите ще присъстват на различни режимни моменти и ще взимат участие в дейността на децата.


                                                            ОЧАКВАНИЯ

1. Запазване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява.
2. Трайно сътрудничество с родителите, изграждане на положително отношение    към образованието и у родителите на децата от ромски произход. Добре     мотивираните родители не създават проблеми за това, децата им да посещават детска градина и да се обучават.
3. Обхват и интегриране на всички деца подлежащи на задължително обучение в
    ДГ „Слънце”.
4. У децата ще се формират определени умения и навици за адаптиране към новата за тях и променяща се среда и към ученето - равен старт за учене на      всички деца.                                 
                                                       
                 
                                                   ДЕЙНОСТИ
               

    АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
                            
Персонал в детската градина
В ДГ” Слънце” персоналът е разпределен по следният начин:
Обща численост - 26                       
Педагогически персонал -12 бр.

  10 учители и 1 директор и 1 психолог
                                                                                      Професионално-квалификационна структура
Степен на образование                                     ПКС3  -2                                  
Магистър - 8                                                       ПКС 4 – 2 души
Висше бакалавър - 3                                         ПКС 5 - 1души
1 главен учител, 2 старши учители, 7 учители  и 1 психолог

Непедагогически персонал - 14 бр. заети
 ДГ „Слънце”
1.     домакин
2.      готвач
3.    помощник-готвач
4.    5 души помощник-възпитател
5.    огняр
6.    общ работник
7.    помощник на учителя
8.    образователен медиатор
Непедагогически персонал в изнесена група в
Село Тодоричене
     6.    0,5 домакин +  0,5 помощник-възпитател
     7.    0,5 готвач  

 


                    Управленски органи

   Педагогическият съвет е специализиран орган за решаването на основни педагогически въпроси, постоянно действащ орган, свикващ се на два месеца за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани с организацията и управлението на детската градина.
    Подготовката и провеждането на Педагогическия съвет преминава през няколко етапа, като за целта ще създам работен екип.
•    Планиране на темите, те могат да бъдат от различно естество: организационни, възпитателно-образователни, отчетни и тематични;
•    Предварителна подготовка: директорът и работният екип да бъдат наясно с потребностите от усъвършенстване на работата - анализ, дискусии;
•    Провеждане на Педагогическият съвет;
•    Контрол по изпълнение на решенията от директора.
    За осъществяване на дейността, свързана с празниците в детската градина ще определя работно звено, което след завършване на определената работа ще преустанови своите функции.
     При изграждането на тези структури ще включа всички членове на колектива при ДГ „Слънце”, без да допусна йерархия в колектива.
     
                

 


                                                         Документация

     

•    Годишен план на детската градина.

    Годишният план  ще се основава на указанията от Министерството на образованието. Основните идеи  се представят под формата на конкретни действия, гарантирани със съответните срокове и обезпечени отговорници.


         Правилник за вътрешния трудов ред
 
     Актуален и действащ правилник, съобразен и непротиворечащ на съществуващите нормативни документи, отразяващ спецификата на работа в ДГ ”Слънце”.

•    Правилник на ДГ „Слънце”

      Задължителен, разработен на основата на съществуващите управленчески отношения, представени чрез ЗПУО и КТ.

•    Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

•    Етичен кодекс на работещите с деца

    Основен и важен  документ, важен за управлението и педагогическото взаимодействие в ДГ „Слънце”.  
Дейности, които  се осъществят:
     Разбира  се и се  уважава уникалността на всяко дете;
     Създава се  безопасна и здравословна среда, и по никакъв начин няма не се използват практики, дискриминиращи децата на основата на раса, етнически произход, религия, националност или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

 

 


                      ОРГАНИЗАЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
                                        
Обучение и възпитание

      Стратегията на обучението, възпитанието и педагогическото взаимодействие се припокрива изцяло с Мисията, целите, задачите и визията на програмата, като ще акцентирам на дейностите свързани с:
•    Самоизявата на детската личност;
•    Да се въвеждат децата в предметната и социална среда чрез подходящи за възрастта им форми;
•    Стимулиране интересите и заложбите над ДОС чрез участие в допълнителни  дейности –Проект »Заедно»;
•    Ориентиране на децата в общочовешките ценности, имащи личностен смисъл в живота им;
•    Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари, собствени дискове и др.
•    Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–възпитание–труд;
•    Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание;
•    Опит в работата по проекти на Общината и МОН;
•    Умения за презентиране и популяризиране на собствен труд;
•    Умения за работа по европейски проекти.

Ръководни принципи в подбора на образователното съдържание ще бъдат:
•    Тематичност;
•    Спираловидност;
•    Откритост;
•    Толерантност;
•    Широта и системност.

    Процесът на обучение в ДГ „Слънце” е организиран в пет възрастови групи, от които една смесена 3-4 год., една  5 год. подготвителна, една 5-6 год. подготвителна ,една 6г. подготвителна и една в село Тодоричене смесена от 3 до 7 год.
    По-голямата част от децата са от малцинствен произход - билингви. Цялостната учебна дейност е подчинена на утвърдените Държавни образователни стандарти.

 Включване на медицински персонал в учебните ситуации за запознаване с нормите на хигиена и здраве. Обогатяване на здравно-хигиенната култура на децата, живеещи в лоши битови условия. Ролята на медицинското лице е от първостепенна значимост.
      Учителите в детската градина планират учебната дейност като изготвят:
•    Месечно разпределение;
•    Седмично разпределение.

 

                                        КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
                                                     
Вътрешна квалификация

    Ролята и функциите на директора като педагогически ръководител виждам в педагогическото ръководство и помощ на учителите, чиято непрекъсната квалификация е негова основна грижа.
   Качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина, залегнало и в целите на концепцията, зависят от подготовката и квалификацията.
•    Квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности;
•    Умения за работа по проекти;
•    Утвърждаване на екипността на различни равнища.
                   
Технология за осъществяване на вътрешна квалификация на ниво детска градина
•    Семинари;
•    Практикуми;
•    Създаване и усвояване на добър педагогически опит;
•    Открити практики;
•    Запознаване помощник-възпитателите с някои основни педагогически въпроси и здравно-хигиенни;
•    Дискусии.

                              Квалификации извън детската градина

    Учещата се детска градина има нужда от методи на обучение, които гарантират:
•    независими и активни в обучението деца;
•    развитие преди всичко на общообразователните умения и способности - рефлексивност, самооценка;
•    развитие не само на умения, но и личностни компетентности, т.е. умения, пряко свързани с опита от прилагането им в практическата дейност;
•    постигане на относително висок приоритет в развитието на познавателните интереси на децата;
•    осъществяване на връзката между образование и живот;

          Водещото място в арсенала от методи на преподаване в световните и националните образователни практики се заема от методите, свързани с работа по проекти.
      Проектно базираното обучение се основава на идеята за ръководство на образователните и познавателните дейности на децата в процеса на получаване на резултатите при решаване на практически и теоретично важни проблеми. То включва специфичен дизайн и философия на образователния процес. Чрез организиране на целенасочена дейност на детето в съответствие с неговите лични потребности, интереси и нагласи, се достига до значими резултати и се изпитва удоволствие от участието в образователния процес.
Работата по проект е сравнително висока степен на сложност на педагогическата дейност, която изисква сериозна квалификация на учителите.  
Проектният метод е пряко насочен към творческата саморазвиваща се личност, като учи децата на самостоятелност, отговорност и увереност в собствените възможности и по този начин стимулира бъдещото им развитие. От особено значение е продължаване на дейностите по овладяване на български език, включени в Националната програма “С грижа за всеки ученик” - за деца от подготвителна група, живеещи в семейства, чийто майчин език не е българският. Търсене на възможности чрез различни НПО и експерти от Община Луковит за изготвяне и реализация на проектни предложения, свързани с дейността в детската градина.

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
 
      Едно от важните условия за развитие на педагогическото взаимодействие и управление в детската градина е потребността от навременна, обективна и актуална информация. В практиката си като директор бих използвала различни форми:
•    Устни – беседи и отчитане;
•    Писмени - планове и програми;
•    Зрителни – тържества.


Информацията може да се класифицира по следния начин:
•    Външна – нормативни документи, педагогическа, медицинска;
•    Вътрешна - идваща от директора, сведения от колектива към директора.

            КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

         Контролът, като функция на педагогическия процес и педагогическото взаимодействие, измерва и доказва степента на изпълнение на поставените задачи и цели.
        Чрез него ще получавам обратната връзка до колко и как са реализирани и осъществени ли са: мисия, цели и задачи в програмата.
        Основни принципи в контролната дейност ще бъдат:
•    Компетентност;
•    Обективност;
•    Гласност;
•    Доброжелателност;
•    Индивидуален подход.

Контролната ми дейност  е  насочена към:

•    Спазване на Държавните образователни изисквания   в организацията на учебно- възпитателния процес;
•    Текущите ремонти;
•    Провеждането на инструктажи;
•    Воденето и съхранението на задължителните документи;
•    Целесъобразно използване на финансовите средства;
•    Хигиена;
•    Здравеопазване;
•    Култура на обучаване;
•    Трудова дисциплина.

Вътрешен потенциал:
     Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности. Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ.
     Разработване на модел за изграждане  на детски кътове във всяка занималня, фоайе, разработване на скици за интериоризация, проучване опита на други детски градини, разговори със експерти от Община Луковит, предложения от родители.
     Подреждането на МТБ да бъде съобразена с ергономичните норми и правила за охрана на труда.
   Оформяне на двете фоайета на двата входа на детската градина като информационни кътове за родители, на които периодично ще се предоставя информация за всекидневно меню, образователен процес, график на учебните ситуации за седмица за всяка възрастова група, различни творби на деца.
   Подмяна на гардеробчета в съблекални, масички и столчета в занималните, подмяна на постеловъчно бельо.
    Включване в общинската програма за ремонти и реконструкци, както и в проекти, разработени от Общинската администрация.
     Подновяване на уреди на дворни площадки, запълване на пясъчници. В детското заведение липсва физкултурен салон, обособяване на помещение за тази цел.
        ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ ДЕТСКА  ГРАДИНА, СЕМЕЙСТВО И ОБЩЕСТВЕНОСТ
    Идейната позиция на детето в най-ранно детство се формира не само от предучилищното възпитание, но и от действителността, от средата, в която то живее. И тук е особено велика ролята на семейството. Влиянието му и силата на въздействие върху детето е несравнимо с никакви други влияния.
     Тясната връзка и взаимодействие между детската градина и семейството ще способства за укрепването на личността на детето и неговото възпитание. Особено важно при привличане на родителите е да се отчита тяхната ситуация - различия в образованието, доходите, социалния статус на семействата. В този аспект трябва да се засили ролята на учителя като мотиватор чрез непрекъснати срещи със семействата на децата.

     От тук произлизат и следните дейности:
•    Уважение към личността, социалното право и принадлежността на родителите;
•    Засилване вниманието на родителите към обучението;
•    Подпомагане на семейството при отглеждането и възпитанието на децата, зачитане достойнството на всяко семейство, ценностите на родителите при отглеждането на децата;
•    Родителски срещи;
•    Домашни визити;
•    Съвместно провеждане на празниците;
•    Беседи и консултации.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
•    На базата на досегашен опит може да се създаде нов тип отношения на сътрудничество със семейството чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворени врати“, включване в празници, летни лагери, различни форми на отдих.
•    Поддържане  на контакти с Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, който е ромска организация, работеща в насока интеркултурно образование в училищата, участва активно в намаляване броя на отпадащите деца и насърчава учене през целият живот в ромската общност;, фондация „Тръст за социална алтернатива”-гр.София, сдружение „Знание”-гр.Ловеч.
•    Привличане на хората от ромски произход с по-добър статус и социално положение от кв. ”Изток” за оказване на съдействие и помощ при осъществяване срещи с родители или конфликтни ситуации;
•    Създаване на система за външна изява на деца и учители;
•    Съдаване на сайт на детската градина;    
•    Създаване система за обмен на информация със семейството, и училището;
•    Организиране и провеждане на празници характерни за ромската общност с участие на родителите.
   За да е ефективен процесът на управление в ДГ “Слънце”, е необходимо да се  прилага инициативност, творчество, активност за постигането на мисията и целите на програмата. Ще поддържам непрекъснат диалог и взаимодействие с партньорите, особено необходими в управлението /учители, родители, социални институции/, свързани по един или друг начин с педагогическия процес.
    Активно участие на децата от ДГ “Слънце” в културният живот на Общината чрез лично творчество и художествени изяви.


Архив