Новини

проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

На 19.01.2021 г., стартира изпълнението на проект: №BG05M2OP001-3.017-0011, с наименование „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участието в проекта ни е под формата на „Партньор“ на Сдружение "Център за обучение и квалификация" в изпълнение на Общата цел на проектното предложение а именно: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, педагогически специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“ Обща стойност на проекта е 306 024,32 лв., от които: - 260 120.67 лв. европейско, - 45 903.65 лв., национално съфинансиране Начало: 19.01.2021 г. Край: 19.01.2023 г.

Научи повече

ОБЯВА

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ДГ „Слънце“ – Луковит кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“. Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Основна цел на процедурата е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното образование в малките населени места на територията на МИГ Луковит- Роман. В резултат на реализирания проект ще осигурим условия за ранно интегриране в образователната система на деца от маргинализирани групи в малките населени места и трудно достъпните райони, условия за достъп до качествено образование, запазването и развитието на културната идентичност и осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи. В тази връзка ДГ „Слънце“ обявява процедура за избор на партньори, които биха желали да участват в изпълнението на проекта. Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на предложения за включване в проекта – дейности, които да реализират в институциите си. Допустимите дейности трябва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми. Предложенията следва да бъдат в следните типове дейности: 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи) 2. Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца отмаргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) – описана в Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман. Дейностите трябва да са и в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, на план за действие за нейното изпълнение на община Луковит и стратегията по подхода ВОМР на МИГ Луковит-Роман. Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по настоящата процедура са: • Община Луковит и Община Роман; • Детските градини на територията на МИГ Луковит-Роман; • Училища с подготвителни групи на територията на МИГ Луковит-Роман; • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и действащи на територията на МИГ Луковит-Роман най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (т.е. преди 31.08.2017 г.). ВАЖНО! Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Луковит-Роман и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия. В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер. Критерии за подбор: - Опит в работата с уязвими групи - Брой предложения за дейности според допустимите типове дейности Предимство ще се дава на кандидати с опит в дейности по ранно интегриране в образователната система на деца от маргинализирани групи в малките населени места Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички институции, представили своите кандидатури. Краен срок за подаване на предложения: 23.06.2020г., ДГ „Слънце“ е-мейл: cdg_slunce_lukovit@abv.bg Иконка: https://dgslunce-lukovit.com Файл: https://dgslunce-lukovit.com

Научи повече

Заповед №47/04.09.2019г. за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ЗАПОВЕД За определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ № 47/04.09.2019година На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-Схема „Училищен плод” и Схема ”Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., обн. , ДВ, бр. 77 от 4.10.2016г.,в сила от 4.10.2016г.,изм. и доп. Бр.89 от 11.11.2016г.,в сила от 11.11.2016г.,бр.36 от 5.05.2017г., в сила от 5.05.2017г., изм.бр.55 от 7.07.2017г. в сила от 7.07.2017г.,изм. и доп. Бр.43 25.05.2018г.,в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018г., бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г.,изм.,бр.19 от 5.03.2019г.,в сила от 5.03.2019г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление от 26.08.2019 г. на Директора на ДГ”Слънце”-гр.Луковит, публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 46/28.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите. ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“, -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 / четиридесет и шест/ доставки за учебната година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“, - -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 / петдесет/ доставки за учебната година. 3. Избраният заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ щв извършва доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата. Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение , както и да бъде публикуваната на интернет страницата на учебното заведение. Контрол по заповедта ще упражнявам лично. Анахид Михайлова /подпис и печат/ Директор на ДГ “Слънце”.

Научи повече

протокол от комисия за избор на заявител по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 Протокол Днес, 04.09.2019г., в 10.00ч. часа, в сградата на учебно заведение: ДГ „Слънце”, в учителска стая на ДГ”Слънце”-гр.Луковит, се състоя заседание на нарочно назначената със Заповед № 46/04.09.2019г на директора на Детска градина”Слънце”-гр.Луковит комисия, за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ и за извършване избор на заявител, в процедурата за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебно заведение: Детска градина „Слънце“-гр.Луковит за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., по реда чл. 13б и Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , открита с Обявление от /26.08.2019 г., публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., в състав както следва: Председател: Галя Георгиева-главен учител Членове: 1. Валерия Андреева-старши учител 2. Йорданка Кунчева-старши учител Комисията се събра в пълен състав. Председателя на комисията докладва, че от канцеларията на учебното заведение на ДГ „Слънце” са му предадени следните постъпили предложения за поставките на продуктите по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебно заведение: ДГ „Слънце” , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.: По Схема „Училищен плод“: Постъпили са 1. броя предложения, както следва: 1. Предложение – вх. № 86 от дата: 30.08.2019г., входирано в 14.00. часа от заявител: „ДАФНИ ГРУП”ЕООД Предложението е постъпило в рамките на 7-дневния срок , считано от датата на публикуване на Обявлението за откриване на процедурата. По Схема „Училищно мляко“: 1. Предложение – вх. № 86 от дата: 30.08.2019г., входирано в 14.00ч. часа от заявител: „ДАФНИ ГРУП „ЕООД. Предложението е постъпило в рамките на 7-дневния срок , считано от датата на публикуване на Обявлението за откриване на процедурата. Комисия пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите в срок предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, по отделните схеми, по реда на тяхното постъпване. Комисията констатира следното: Постъпило е едно единствено предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебно заведение: дг „Слънце” за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Предложението отговаря на изискванията в Наредбата за условията и реда на схеми за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“. Въз основа на разгледаното предложение, съобразно Обявление от 26.08.2019г.на Директора на Учебно заведение: ДГ”Слънце” и Наредбата за условията и реда на схеми за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, становището на комисията, извършваща избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на ДГ”Слънце” за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., е следното: По Схема „Училищен плод“ да бъде избран заявител: „ДАФНИ ГРУП „ЕООД По Схема „Училищно мляко“ да бъде избран заявител: „ДАФНИ ГРУП „ЕООД Комисията предлага на Директора на учебно заведение: ДГ”Слънце”-гр.Луковит 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., да бъде определен „ДАФНИ ГРУП „ЕООД.– заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищено мляко“, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ”Слънце”-гр.Луковит , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., да бъде определен” ДАФНИ ГРУП „ЕООД – заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“. Настоящият протокол, ведно с цялата документация по процедурата, да бъдат предадени на Директора на Учебното заведение: ДГ „Слънце” . Председател: Галя Георгиева Членове: 1Валерия Андреева 2Йорданка КунчеваНастоящият протокол, ведно с цялата документация по процедурата, е предадена от Председателя на Комисията на Директора на Учебно заведение: ДГ „Слънце” на 04.09.2019година. Предал: Галя Геаргиева Приел:Анахид Михайлова

Научи повече

Заповед №46/04.09.2019г.

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ЗАПОВЕД За определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ № 47/04.09.2019година На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-Схема „Училищен плод” и Схема ”Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., обн. , ДВ, бр. 77 от 4.10.2016г.,в сила от 4.10.2016г.,изм. и доп. Бр.89 от 11.11.2016г.,в сила от 11.11.2016г.,бр.36 от 5.05.2017г., в сила от 5.05.2017г., изм.бр.55 от 7.07.2017г. в сила от 7.07.2017г.,изм. и доп. Бр.43 25.05.2018г.,в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018г., бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г.,изм.,бр.19 от 5.03.2019г.,в сила от 5.03.2019г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление от 26.08.2019 г. на Директора на ДГ”Слънце”-гр.Луковит, публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 46/28.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите. ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“, -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 / четиридесет и шест/ доставки за учебната година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“, - -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 / петдесет/ доставки за учебната година. 3. Избраният заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ щв извършва доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата. Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение , както и да бъде публикуваната на интернет страницата на учебното заведение. Контрол по заповедта ще упражнявам лично. ……………………………….. /подпис и печат/ Директор на ДГ “Слънце”.

Научи повече