обявление

обявление

обявление

26.08.2019г.

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 

 1. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, ДГ „Слънце”-гр.Луковит  публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 26.08.2019г.

Срок за получаване на предложения: 02.09.2019г., 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на  ДГ „Слънце”., находяща се на следния адрес:гр.Луковит, ул”Кирил и Методий”№43. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в НЕИСПУО броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до IV подготвителна група включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 110 броя.

Брой на изпълнените доставки за текущата учебна година – при акт за отменяне на акта за одобрение на предходен доставчик-ако е приложимо.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищен плод “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява, не се разглеждат.

 

 1. Изисквания към участниците

 

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението надоставки, идентични или сходни с тези по схема „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

Под „сходни“ доставки се разбира: доставки на Мляко и млечни продукти и доставки на плодове и зеленчуциизвън схема „Училищно мляко“.

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Референции или списък с доставките изпълнени през последните три години  минимум 3  бр .

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем,обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави  договор за наем или документ засобственост копие на разрешително и регистрационният  номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните, с включени следните групи храни – „мляко и млечни продукти“ и група „пресни-плодове и зеленчуци“.

 

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум 2 собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от  талон и разрешителнои регистрационният  номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за  Схема "Училищен плод".
 2. Участникът е длъжен да представи  копие от сертификатите за производство по БДС стандарт  както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

 

 1. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

III. Съдържание на предложението

 

Предложението се подава в свободен текст  на български език – на хартиен носител исъдържа всички  документи от раздел II- Изисквания към участниците

Забележка:предложения могат да подават участници както за двете схеми , така и за всяка по отделно при спазване изискванията на възложителя и наредбата

 

 

 

 

 

Длъжност: Директор

            Подпис и печат: Анахид Михайлова

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

 

 1. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, ДГ „Слънце”-гр.Луковит  публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 26.08.2019г.

Срок за получаване на предложения: 02.09.2019г., 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на  ДГ „Слънце”., находяща се на следния адрес:гр.Луковит, ул”Кирил и Методий”№43. При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в НЕИСПУО броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до IV подготвителна група включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 110 броя.

Брой на изпълнените доставки за текущата учебна година – при акт за отменяне на акта за одобрение на предходен доставчик-ако е приложимо.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 50 доставки.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищен плод “   2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 е до 46 доставки.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява, не се разглеждат.

 

 1. Изисквания към участниците

 

 1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението надоставки, идентични или сходни с тези по схема „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

Под „сходни“ доставки се разбира: доставки на Мляко и млечни продукти и доставки на плодове и зеленчуциизвън схема „Училищно мляко“.

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Референции или списък с доставките изпълнени през последните три години  минимум 3  бр .

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем,обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави  договор за наем или документ засобственост копие на разрешително и регистрационният  номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните, с включени следните групи храни – „мляко и млечни продукти“ и група „пресни-плодове и зеленчуци“.

 

 1. Всеки един участник трябва да притежава минимум 2 собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от  талон и разрешителнои регистрационният  номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

 

 1. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за  Схема "Училищен плод".
 2. Участникът е длъжен да представи  копие от сертификатите за производство по БДС стандарт  както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

 

 1. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

III. Съдържание на предложението

 

Предложението се подава в свободен текст  на български език – на хартиен носител исъдържа всички  документи от раздел II- Изисквания към участниците

Забележка:предложения могат да подават участници както за двете схеми , така и за всяка по отделно при спазване изискванията на възложителя и наредбата

 

 

 

 

 

Длъжност: Директор

            Подпис и печат: Анахид Михайлова


ээ