Заповед №46/04.09.2019г.

Заповед №46/04.09.2019г.

04.09.2019г.

Файл

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ЗАПОВЕД № 46/04.09.2019г. На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-Схема „Училищен плод” и Схема”Училищно мляко”,приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., обн .ДВ,бр.77 от 4.10.2016г.,в сила от 4.10.2016г.,изм. и доп. Бр.89 от 11.11.2016г.,в сила от 11.11.2016г.,бр.36 от 5.05.2017г., в сила от 5.05.2017г., изм.бр.55 от 7.07.2017г. в сила от 7.07.2017г.,изм. и доп. Бр.43 25.05.2018г.,в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018г., бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г.,изм.,бр.19 от 5.03.2019г.,в сила от 5.03.2019г. /Наредбата/ Назначавам: Комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ и за извършване избор на заявител, в нуждите на Учебно заведение: ДГ „Слънце”-гр.Лукоивт за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., по реда чл. 13б от Наредбата за условия и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , открита с Обявление от 26.08.2019 г., публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., в състав както следва: Председател: Галя Георгиева –главен учител Членове: 1. Валерия Андреева –старши учител 2. Йорданка Кунчева-старши учител Комисията да започне своята работа на 04.09.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на учебното заведение: ДГ „Слънце”, учителска стая Комисията да разгледа постъпилите в срок предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на учебното заведение: ДГ „Слънце”-гр.Луковит. за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., и да завърши избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, съобразно публикуваното Обявление от 26.08.2019 г. на директора на ДГ „Слънце”-гр.Луковит и горепосочената наредба. Комисията да обективира своята работа в протокол и да отправи писмено мотивирано предложение към директора на ДГ „Слънце” за избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“, при спазване на изискванията на цитираната Наредба. Определям краен срок за приключване работата на комисията – 04.09.2019 година. Настоящата заповед да бъде връчена на лицата от състава на комисията за сведение и изпълнение. Анахид Михайлова Име,подпис,печат Директор на ДГ „Слънце”- гр.Луковит

04.09.2019