Заповед №47/04.09.2019г. за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Заповед №47/04.09.2019г. за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"


Файл

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ЗАПОВЕД За определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ № 47/04.09.2019година На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-Схема „Училищен плод” и Схема ”Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., обн. , ДВ, бр. 77 от 4.10.2016г.,в сила от 4.10.2016г.,изм. и доп. Бр.89 от 11.11.2016г.,в сила от 11.11.2016г.,бр.36 от 5.05.2017г., в сила от 5.05.2017г., изм.бр.55 от 7.07.2017г. в сила от 7.07.2017г.,изм. и доп. Бр.43 25.05.2018г.,в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018г., бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г.,изм.,бр.19 от 5.03.2019г.,в сила от 5.03.2019г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление от 26.08.2019 г. на Директора на ДГ”Слънце”-гр.Луковит, публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 46/28.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите. ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“, -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 / четиридесет и шест/ доставки за учебната година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“, - -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 / петдесет/ доставки за учебната година. 3. Избраният заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ щв извършва доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата. Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение , както и да бъде публикуваната на интернет страницата на учебното заведение. Контрол по заповедта ще упражнявам лично. Анахид Михайлова /подпис и печат/ Директор на ДГ “Слънце”.

04.09.2019

Файл

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ЗАПОВЕД За определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ № 47/04.09.2019година На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-Схема „Училищен плод” и Схема ”Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., обн. , ДВ, бр. 77 от 4.10.2016г.,в сила от 4.10.2016г.,изм. и доп. Бр.89 от 11.11.2016г.,в сила от 11.11.2016г.,бр.36 от 5.05.2017г., в сила от 5.05.2017г., изм.бр.55 от 7.07.2017г. в сила от 7.07.2017г.,изм. и доп. Бр.43 25.05.2018г.,в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018г., бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г.,изм.,бр.19 от 5.03.2019г.,в сила от 5.03.2019г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление от 26.08.2019 г. на Директора на ДГ”Слънце”-гр.Луковит, публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 46/28.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите. ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“, -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 / четиридесет и шест/ доставки за учебната година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“, - -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 / петдесет/ доставки за учебната година. 3. Избраният заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ щв извършва доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата. Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение , както и да бъде публикуваната на интернет страницата на учебното заведение. Контрол по заповедта ще упражнявам лично. Анахид Михайлова /подпис и печат/ Директор на ДГ “Слънце”.

04.09.2019

Файл

ДЕТСКА ГРАДИНА “ СЛЪНЦЕ” -ГР.ЛУКОВИТ,ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №43 e -mail : cdg_slunce_lukovit@abv.bg, тел .0893319975 ЗАПОВЕД За определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ № 47/04.09.2019година На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения-Схема „Училищен плод” и Схема ”Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., обн. , ДВ, бр. 77 от 4.10.2016г.,в сила от 4.10.2016г.,изм. и доп. Бр.89 от 11.11.2016г.,в сила от 11.11.2016г.,бр.36 от 5.05.2017г., в сила от 5.05.2017г., изм.бр.55 от 7.07.2017г. в сила от 7.07.2017г.,изм. и доп. Бр.43 25.05.2018г.,в сила от 23.05.2018г., бр.53 от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018г., бр.97 от 23.11.2018г., бр.18 от 01.03.2019г.,изм.,бр.19 от 5.03.2019г.,в сила от 5.03.2019г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление от 26.08.2019 г. на Директора на ДГ”Слънце”-гр.Луковит, публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 26.08.2019 г., въз основа на писмено мотивирано предложение на назначената със Заповед № 46/28.08.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване на избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите. ОПРЕДЕЛЯМ: 1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод“, -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 / четиридесет и шест/ доставки за учебната година. 2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко“, - -„ДАФНИ ГРУП” ЕООД заявител по чл. 13 ал. 1 т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за за предоставяне на за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и на млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ , за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“ за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънце”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 / петдесет/ доставки за учебната година. 3. Избраният заявител по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ щв извършва доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата. Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение , както и да бъде публикуваната на интернет страницата на учебното заведение. Контрол по заповедта ще упражнявам лично. Анахид Михайлова /подпис и печат/ Директор на ДГ “Слънце”.

04.09.2019