Проект "Заедно"

Проект "Заедно"

Проект "Заедно"

 

Проект BG05M2OP001-3.001-0001 "Заедно" процедура "Подкрепа на предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
2014-2020 г.

 

Бенефициент: Община Луковит
Обща стойност на проекта: 499 969 лв.
Финансиране от ЕСФ: 424 973,65 лв.
Национално съфинансиране 74 995,35 лв.

На 18.10.2016 г. стартира изпълнението на дейностите по проект „Заедно" по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” в ДГ „Слънце”.
Основната дейност  на проекта беше „Допълнително обучение по български език на деца, за които майчиният език не е български”. Тя беше разделена в три модула - „Играя и спортувам”, „Пея и танцувам” и „Аз съм актьор”. Бяха включени 114 деца, 104 от ДГ „Слънце”  и 10 деца от изнесена група в с.Тодоричене, 12 учители, 1 медиатор, 1 читалщен деец. Заниманията се осъществяваха всеки ден в извънработно време. Друга основна дейност беше „Мероприятия - самостоятелни и съвместни на детските градини и подготвителните групи, организирани и проведени в читалищата. И третата основна дейност „Работа с родители” включваше провеждане на родителски срещи и посещения на място на родители, чиито деца бяха включени в проекта.