Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

През месец октомври 2019 г. в ДГ "Слънце" стартира Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

Сформирани са осем групи по пет деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководите на групите.

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвиими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и други.

Обезпечаване на средствата за изплащане на такси на децата от ДГ "Слънце"-гр. Луковит и е назначен помощник възпитател.