Проект № BG05M2OP001-3.022-0001-C01” - „Деца на дъгата”

Проект  № BG05M2OP001-3.022-0001-C01” - „Деца на дъгата”

Проект № BG05M2OP001-3.022-0001-C01” - „Деца на дъгата”

Главната цел на проекта е повишаване на качествата на равно образование и обхвата на деца от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в град Луковит и селата Тодоричене и Дерманци.
Проект "Деца на дъгата" предлага разнообразни дейности, които да подпомогнат интеграция на маргинализирани общности от община Луковит.
Експерти в ранното детско развитие и начални педагози ще разработят програми за регулярни занимания "Песничка за теб", "Малкият еколог" и "Слънчеви спортисти", насочени съответно към музика, опазване на околната среда и спорт.
Целта е чрез атрактивни, интерактивни методи да се привлече и задържи интереса на децата по теми, които са важни за области на детското развитие и по този начин се повиши и привлекателността на предучилищното образование.
Заниманията ще се реализират в период от 26 месеца, включително в летните месеци в 12 групи с регулярност 2-3 пъти седмично. Ще бъдат включени общо 110 деца на възраст 3-6 години. В част от заниманията ще се включат и родители, като целта е да се заздрави връзката дете-родител и да се привлекат родителите като активни участници в образователния процес и се повиши родителският им капацитет. На някои от заниманията ще се канят и деца от немаргинализирани общности с цел насърчаване на общуването и съвместните изяви. 
С изпълнението на дейностите целим подобряване на връзката деца - детска градина, заздравяване на връзките деца - родители, родители - учители, както и създаване на условия за качествен контакт между деца от маргинализирани и немаргинализирани групи.